Soes Merdeka Bandung

Lidah Sapi Badranaya

Trusted Since 1969

Coctail Ayam & Sapi Badranaya

Rhum Horn Merdeka

Soes Coklat Merdeka

Aneka Soes Merdeka

Aneka Roti Merdeka